Illustrasjonsbilde fra Brasil - kvinne som gir tommel opp

I henhold til Åpenhetsloven § 5a skal det gis en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Organisering

Misjonsalliansen er en frittstående diakonal misjonsorganisasjon etablert i 1901. Organisasjonen er registrert som en forening med forretningsadresse i Norge. Misjonsalliansen har som formål å formidle Jesu kjærlighet i ord og handling. Formålet oppnås gjennom diakonale misjons- og utviklingsprosjekter blant fattige og å mobilisere mennesker til kamp mot urettferdighet.

Vår virksomhet er en del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet arbeidsgiver-organisasjonen Virke.

Misjonsalliansen eier to mikrofinansinstitusjoner i Ecuador og Liberia. I tillegg har Misjonsalliansen etablert selskapet Alliance Microfinance AS, med ansvar for å følge opp de heleide mikrofinansinstitusjonene og vårt øvrige arbeid med finansiell inkludering.

Driftsområde

Misjonsalliansen driver langsiktig utviklingsarbeid i ti land – Bolivia, Brasil, Ecuador, Etiopia, Filippinene, Kambodsja, Kina, Liberia, Nepal, og Vietnam. I 2022 samarbeidet vi med 19 lokale partnerorganisasjoner og 329 lokale kirker innenfor lokalsamfunnsutvikling, klima, forebygging av vold, helse og mer.

I tillegg til dette arbeidet med å styrke lokalsamfunn, tilbyr Misjonsalliansen finansiell inkludering gjennom mikrofinansinstitusjonene våre. Datterselskapet Alliance Microfinance AS (AMAS) leder også et prosjekt i Etiopia, “Ethiopia Connect”, sammen med norske og internasjonale partnere der Misjonsalliansen er med på å etablere en ny, digital mikrofinansbank, Alliance MFI S.C.

Rutiner/retningslinjer

Misjonsalliansen produserer ikke varer eller tjenester. Til tross for dette vil det være en viss risiko for negativ påvirkning og brudd på grunnleggende rettigheter gjennom våre anskaffelser og gjennom vår internasjonale virksomhet.

Våre rutiner stiller krav til ivaretakelse av menneskerettigheter ved anskaffelser. Alle som gjennomfører anskaffelser må vurdere potensiell risiko knyttet til produktet/tjenesten og leverandøren. For nye kontrakter er et kontraktsmessig vilkår at de tar hensyn til menneskerettighetene. En risikobasert gjenomgang av forsyningskjeden vår gjennomføres årlig. Hensikten er å få oversikt og analysere risikoen for menneskerettighetsbrudd og anstendige arbeidsforhold i hele leverandørkjeden.

Misjonsalliansen benytter i stor grad ferdigforhandlede innkjøpsavtaler gjennom «KNIF innkjøp», som også har et stort fokus på bærekraft. På den måten sikrer vi at en stor del av våre anskaffelser blir fulgt opp systematisk gjennom arbeidet med de felles fremforhandlede avtalene.

I det internasjonale arbeidet er retningslinjer for anskaffelser reflektert i avtaleverket. Deler av Misjonsalliansens arbeid er blant annet underlagt Norads retningslinjer for anskaffelser ref. Samarbeidsavtale mellom Digni og Norad 2023-2027. Retningslinjene her er reflektert i avtaleverket også mellom Misjonsalliansen og våre partnere. For arbeid som ikke er direkte underlagt Norads retningslinjer, gjelder organisasjonen egne retningslinjer for anskaffelser.

Misjonsalliansen opererer i områder med stor risiko for brudd på grunnleggende rettigheter og jobber derfor systematisk med å følge opp våre samarbeidspartnere. Nye partnere blir vurdert med et Partner Assessment Tool[1] for å vurdere den lokale organisasjonens kapasitet innenfor områder som HR og organisatorisk kapasitet, økonomisk kapasitet- og oppfølgning og etterlevelse. Hvorvidt nasjonalt lovverk for arbeidsmarkedet følges, er ett av vurderingspunktene. Svakheter som avdekkes i vurderingen av partnere følges opp systematisk i samarbeidet. Avvik som avdekkes i vårt pågående samarbeid med partnere følges opp løpende og nødvendige tiltak iverksettes. Ved vesentlig mislighold kan Misjonsalliansen si opp avtalen ved umiddelbar virkning og kreve deler eller hele beløpet tilbake.

Misjonsalliansen har etablert en ekstern varslingskanal der det også er mulig å levere inn varsler anonymt. Varslene vil bli behandlet av dedikerte personer sentralt og fordelt for videre oppfølging avhengig av sakens omfang og egenskaper.

Negative konsekvenser og vesentlig risiko jf. Åpenhetsloven §5b

I henhold til Åpenhetsloven § 5b skal det gis opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.

Misjonsalliansen har i løpet av året gjennomført en kartlegging av våre anskaffelser knyttet til bærekraft. Leverandørene som ble adressert ble valgt ut med basis størrelsen på våre anskaffelser og vurdert risiko. Vi har ikke mottatt noen direkte svar fra undersøkelsen som avdekker risiko for negative konsekvenser. Derimot er det flere leverandører som ikke har fulgt opp våre henvendelser, noe som kan indikere at det foreligger en risiko.

Misjonsalliansen praktiserer et «do-no harm» i sitt internasjonale arbeid og har bevissthet om å ikke bidra tilskade gjennom sitt arbeid. For alle landkontor og prosjekter utarbeides det risikoanalyser og drives risikoforebyggende aktivitet for å redusere risiko. Det har i 2023 ikke vært identifisert faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Misjonsalliansen jobber for å styrke systemer for prekvalifisering av leverandører i den internasjonale organisasjonen.

Planlagte tiltak, jf. Åpenhetsloven §5c

I henhold til Åpenhetsloven § 5c skal det gis opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Misjonsalliansen vil fortsette arbeidet med å følge opp våre leverandører. For leverandører som ikke har svart opp våre henvendelser vil vi vurdere å terminere avtalene.

VI har etablert en ny rutine og knyttet til oss en ekstern kanal for varsling. Det jobbes med å sikre etterlevelse av denne rutinen i hele organisasjonen, og også ut til våre samarbeidspartnere. Rutinen skal gjøres tilgjengelig i forhold til språk og innhold. Formålet vil være at det skal oppleves enkelt og trygt å varsle på forhold som gjelder organisasjonen, vårt arbeid og samarbeidspartnere, slik at kritikkverdige forhold fanges opp.

Vi vil framover styrke vårt arbeid med internkontroll, for å sikre at vår lokale oppfølging av partnere og innkjøp gjøres i tråd med våre retningslinjer.

[1] Verktøyet er utviklet av Digni, som er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn

Gi en gave