Paulo Gomez OKO5996

Diakoni med ringvirkning

Misjonsalliansens verdier og visjon endret pastorens liv og tjeneste

Brasil har i likhet med mange andre land i verden vært hardt rammet av pandemien. Den har i Brasil ført til mye smerte i befolkningen, og som i mange andre kriser blir fattige og sårbare mennesker ekstra hardt rammet. Favelaen Capão Redondo i São Paulo er ikke noe unntak. Pastor Paulo Gomez sukker tungt. – Det har vært så mye smerte over lang tid. Vi kjenner alle noen som har mistet livet under pandemien. Vi har hatt både venner og kontakter gjennom prosjektene som nå er borte, sier han.

GUDSTJENESTE OG SOSIAL HANDLING. Pastor Gomez leder menigheten Igreja Cristã da Familia i favelaen Capão Redondo i São Paulo. I dette skjøre lokalsamfunnet driver menigheten flere forskjellige prosjekter, og noen av dem får støtte fra Misjonsalliansen. – For menigheter i dette landet som kun er gudstjeneste-fokusert og som har kirken med prekestol som eneste handlingsrom, har det vært en ekstra vanskelig tid. Vi har sagt ja til de diakonale utfordringene, og pandemien har blitt en mulighet for å kunne tjene andre mennesker.

Bebeto Araújo leder Misjonsalliansens arbeid i Brasil, og han er helt enig med pastoren fra São Paulo. – Det er viktig for oss som kirke å være til stede der folk lider. I kriser blir kirken kalt til å sette sin spiritualitet ut i praksis. Vår åndelighet kommer ikke bare til uttrykk i gudstjenesten. Kirken skal tilbe, reflektere og handle. Det er tre gode ben å stå på. Men når vi hører ropene fra lokalsamfunnene, må vi først og fremst handle, sier han.

DEN STORE OPPVÅKNINGEN. Paulo Gomez erkjenner at han ikke alltid har tenkt slik han gjør nå. Han hadde en gang nok med det som skjedde innenfor kirkeveggene, men det skjedde noe i 2013. – Jeg er sønn av en pastor og er selv pastor i dag, og jeg har alltid tenkt at jeg hadde Bibelen som utgangspunkt for tro og tjeneste. Men i 2013 deltok jeg på et kurs om lokalsamfunnsutvikling hvor jeg møtte Bebeto og Misjonsalliansen. Da skjønte jeg at jeg manglet noe vesentlig i min pastortjeneste.

Det ble en oppvåkning for alle utfordringene i nærmiljøet, og det ble starten på en lang reise. Fram til i dag har dette ført til flere spennende prosjekter. – Vi har ikke fjernet tilbedelsen eller lovsangen i menigheten, men vi har utvidet perspektivet vårt. Vi har fått «panoramautsikt», og vi vet hvorfor vi er til som menighet. Vi skal bety noe for dem som lider og har det vondt. Vi er koplet på Kristi kropp, og vi har gjort Misjonsalliansens visjon om diakoni til vår egen, forteller pastor Gomez.

FAMILIER OG BARN. Pastor Gomez og menigheten hans startet i 2013 et utviklingsprogram og en lokal organisasjon. NADI (Núcleo de Assistencial de Desenvolvimento Integral) ble opprettet for bedre å kunne tjene lokalsamfunnet Capão Redondo. Overordnet hensikt er å jobbe med sårbare familier, men arbeidet har ført til ulike konkrete og målrettede tiltak. – Arbeidet har vokst mye i løpet av disse ni årene. I dag har vi egne prosjekter rettet mot både barn og ungdommer og mennesker med funksjonsnedsettelse, og vi har yrkesrettede tiltak mot fattige kvinner. Men felles for alt vi foretar oss, er å gjøre familiene i favelaene mer robuste, sier Paulo Gonez.

Fritidstilbudet for barn og unge startet med 25 barn fra de mest vanskeligstilte familiene. I dag teller prosjektet nesten 150 barn som hver dag får ta del i lek og læring i lokalene som tilhører menigheten Igreja Cristã da Familia. Her får de næringsrike måltider, noe mange ikke får i hjemmene sine, og det psykososiale læringsmiljøet hjelper barna til å kunne takle hverdagene bedre i den svært belastede favelaen. I tillegg til økonomisk støtte fra Misjonsalliansens fadderordning samarbeider menigheten også med myndighetene. Det gir menigheten troverdighet, og myndighetene på sin side får mer kunnskap om forholdene i disse bydelene. – Vi må samarbeide med samfunnet rundt oss og med myndighetene, og nå skjønner de bedre hvor vanskelige forholdene er for familiene. Barna i favelaen tilbringer det meste av tiden sin i nabolag med mye rusmisbruk og narkotikasalg. Disse fattigområdene preges av utbredt kriminalitet, og barn og unge blir lett utsatt for vold og overgrep. De trenger omsorg, og de trenger gode fritidstilbud etter skoletid, sier pastoren.

DE ALLER SVAKESTE. I fjor, midt under pandemien, åpnet NADI dørene åpnet enda et nytt prosjekt. Mennesker med funksjonsnedsettelse er særlig marginaliserte i lokalsamfunn som Capão Redondo, og sammen med myndighetene ble et helt nytt botilbud gjort tilgjengelig for befolkningen i Capão Redondo og i nabofavelaen. – Dette er en heldøgnsinstitusjon for 20 ungdommer med ulike funksjonsnedsettelser. Det kan være former for autisme og både fysiske og psykiske utviklingshemninger, og beboerne er mellom 20 og 30 år. De er alle avhengige av oppfølging og omsorg, og vi har totalt en stab med 39 ansatte, sier Paulo Gomez og legger til: – Én av disse 20 ungdommene hadde vært holdt skjult i et mørkt rom hele livet sitt. Hun var aggressiv og voldsom, men nå danser hun og leker og er en helt annen person. Hjertet mitt eksploderer av glede. Resultatene er så tydelig.

SOSIALT BAKERI. Alle prosjektene og arbeidsområdene til NADI er knyttet opp mot hverandre og retter seg mot familier. 80 % av familiene i favelaen har kun en forelder eller foresatt, og som regel er dette moren. Mennene forsvinner, og moren sitter igjen med aleneansvaret for barna. Et prosjekt som er kommet i gang i løpet av det siste halvannet året er et jobbskapende tiltak for kvinner.

– Disse familiene blir ekstra sårbare, og de mangler det meste. Men da fritidstilbudet for barn og unge måtte stenges ned under pandemien, ble kjøkkenet på senteret stående ubrukt. Ideen om et sosialt bakeri ble dermed født, forteller Gomez.

I samarbeid med en annen profesjonell aktør blir det arrangert kurs i bakerfaget. Kvinnene får opplæring og ny kompetanse, og de kan etter hvert klare seg selv i eget nabolag. Misjonsalliansen dekker kostnadene til koordinator og ledelse. Dette er et rullerende tilbud til 20 kvinner om gangen, og de baker 60 brød om gangen, avhengig av bestillinger og av hvor godt salget går. – Kvinnene selger brødene ved hjelp av appen Whatsapp og omreisende selgere på moped. Kvinnene tar i tillegg med seg brød hjem og selger det i lokalsamfunnet sitt. Nybakt brød i favelaen er en suksess og har blitt svært godt mottatt. Nå skal prosjektet flyttes til nye lokaler med plass til flere kvinner.

INTEGRERT. Samarbeidet mellom Misjonsalliansen og menigheten til pastor Paulo Gomez får ringvirkninger også til kirker i andre favelaer. Paulo Gomez har tatt initiativet til et pastornettverk med til sammen ti menigheter, og nye slike nettverk er i ferd med å etableres. – Det er ikke et hierarkisk nettverk, men en organisk struktur og fellesskap der vi hjelper hverandre. Gjennom dette kirkenettverket har vi under pandemien delt ut mer enn 80 tonn mat til fattige familier. Da vi begynte å handle, fikk vi også ressursene vi trengte, sier Gomez.

Det meste av Misjonsalliansens arbeid i Brasil handler om å bygge nettverk, sier Bebeto Araújo. – I Sør-Amerika er begrepet «integrert misjon» et synonym for det mer europeiske begrepet diakoni. Det handler om at misjon ikke bare er forkynnelse og bibelundervisning, men like mye praktisk handling som endrer menneskers liv. Og ingen er jo integrert alene. Vi er sammen om å skape endring, vi er sammen om å berøre menneskers liv, sier Misjonsalliansens leder i Brasil.

Gi en gave