Illustrasjonsbilde fra en av Misjonsalliansens lokale partnere i Ecuador.
Illustrasjonsbilde fra en av Misjonsalliansens lokale partnere i Ecuador.

Er du også opptatt av resultater og kvalitet i bistand?

Da har vi jobben for deg.

(See English version below)

Misjonsalliansen søker en dyktig rådgiver i en nyopprettet seksjon for program- og tilskuddsforvaltning, et spennende team som samarbeider med Misjonsalliansens landkontor og donorer.

I denne jobben vil du få mulighet til å følge prosjekter tett, besøke prosjektland og bli del av et engasjert internasjonalt miljø.

Stillingen skal bidra til å følge opp søknads- og rapporteringsprosesser for midler kanalisert gjennom internasjonal avdeling slik at vi leverer den innsikten og forståelsen som våre donorer trenger. Per dags dato vil det si å bidra til forvaltning av rundt 80 millioner kroner årlig gjennom ca. 40 prosjekter i 10 land. Du vil samarbeide tett med kollegaer både i Norge og internasjonalt.

Stillingen rapporterer til lederen for seksjon for program- og tilskuddsforvaltning.

ROLLE OG ANSVAR:

 • Bidra til å oppdatere og videreutvikle rutiner for søknader og rapportering
 • Gjennomføre en kvalitetsbevisst saksbehandling av prosjekter og program
 • Veilede og bygge bistandsfaglig kompetanse hos landkontoransatte
 • Bidra til et effektivt samarbeid med økonomiavdelingen
 • Bidra aktivt inn i internasjonal avdeling sitt arbeid med felles mål og prosjekter, og videreutvikle Misjonsalliansens program- og tilskuddsforvaltning.

KVALIFIKASJONER OG ØNSKET ERFARING:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole
 • Engasjement for kvalitet i bistand
 • Svært god forståelse for utvikling, bistand og resultatstyring
 • Erfaring og kjennskap til Norads og Dignis rapporteringskrav
 • Erfaring med digital samhandling
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig. Ønskelig med språkferdigheter i spansk.

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Analytisk og løsningsorientert, med evne til å prioritere arbeidsoppgaver
 • Evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode pedagogiske og relasjonelle evner
 • Motivert for Misjonsalliansens visjon, verdier og strategi

Arbeidssted er ved vårt hovedkontor i Oslo sentrum. Det er mulig å inngå avtale om delvis hjemmekontor.

For mer informasjon, ta kontakt med leder for seksjon for program- og tilskuddsforvaltning Lena Sømme, tlf. 976 97 765.

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiver for å bidra til bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknad sendes inn via jobbannonsen på finn.no. Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: 4. desember 2022

Tiltredelse: Etter nærmere avtale

Om oss: Misjonsalliansen gir folk en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie, ved å bygge lokalsamfunn og skape en inntekt man kan leve av i 11 land i Latin Amerika, Afrika og Asia. Vi styrker lokale samarbeidspartnere og utruster dem til selv å drive arbeidet videre – så vi kan bruke våre ressurser i stadig nye prosjekter.

Are you interested in results and quality in international development assistance?

Mission Alliance is looking for a skilled advisor in a newly created section for program and grant management, an exciting team that collaborates with our country offices and donors.

In this job, you will have the opportunity to follow projects closely, visit project countries and become part of an engaged international environment.

The position is responsible for following up applications and reporting processes for funds channeled through the international department so that we deliver quality results. This means contributing to the management of about NOK 80 million annually through approx. 40 projects in 10 countries. You will work closely with colleagues both in Norway and internationally.

The position reports to the director of program and grant management.

ROLE AND RESPONSIBILITY:

 • Contribute to updating and further develop routines for applications and reporting
 • Carry out a quality-focused case management of projects and programmes
 • Support and build professional competence on international development assistance among country office employees
 • Contribute to effective collaboration with the finance department
 • Actively contribute to the international department’s goals and further develop Mission Alliance's portfolio and grant management.

QUALIFICATIONS AND DESIRED EXPERIENCE:

 • Education at university or college level
 • Commitment to quality in international development assistance
 • Very good understanding of international development and results management
 • Experience and knowledge of Norad's and Digni's reporting requirements
 • Experience with digital interaction
 • Good language skills in Norwegian and English, orally and in writing. Desirable with language skills in Spanish.

DESIRED PERSONAL CHARACTERISTICS:

 • Analytical and solution-oriented, with the ability to prioritize tasks
 • Ability to work structured and systematically
 • Good collaboration skills
 • Good pedagogical and relational skills
 • Motivated for the Mission Alliance's vision, values ​​and strategy

The place of work is at our head office in central Oslo. It will be possible to enter into an agreement for partial home office.

For more information, contact the director of program and grant management Lena Sømme, tel. +47 976 97 765.

We want employees with different skills, backgrounds, life experience and perspectives to contribute to better task solving. We encourage all qualified candidates to apply.

Applications are submitted via this announcement at finn.no. Show your interest by registering your CV and application there. Relevant sertificates and diplomas should be attached to the application. All inquiries are treated confidentially.

Application deadline: 4 December 2022.

Start date: Open for discussion

About us: Mission Alliance gives people a chance to build a better life for themselves and their families, by building communities and creating a living income in 11 countries in Latin America, Africa and Asia. We strengthen local partners and equip them to carry out the work themselves - so we can use our resources in new projects.

Gi en gave