Heidi portrett

Ny generalsekretær i Misjonsalliansen

Misjonsalliansen har ansatt Heidi Sandvand Hegertun som ny generalsekretær.

Scroll down for English version.

Sandvand Hegertun kommer fra stillingen som leder for innovasjon i Norad og har en master i utviklingsstudier fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet.

I Norad har hun de siste årene hatt flere lederroller, både som avdelingsdirektør for Kunnskapsbanken og fungerende avdelingsdirektør for Partnerskap og omfordeling, og før det som leder for Olje for utvikling-seksjonen. Hun kommer nå fra stillingen som leder for Innovasjon, med ansvar for innovasjonsarbeidet på tvers av hele Norads portefølje.

Ny rolle i velkjent landskap

Når hun går inn i rollen som generalsekretær i Misjonsalliansen vil det ikke være ukjent terreng. En grunn er selvsagt arbeidserfaringen, men hun kjenner også organisasjonen direkte ved at hun tidligere har vært ute som volontør for Misjonsalliansen i Ecuador.

– Jeg gleder meg enormt til å ta fatt på spennende oppgaver i en organisasjon jeg er glad i, med mål og en visjon som jeg deler. Jeg har stor tro på det Misjonsalliansen arbeider for, jeg har sett at det nytter og ser det som et privilegium å få lede dyktige medarbeidere og arbeidet fremover.

– Pandemien har vist oss hvor sårbare vi er og har satt viktige verdier som likhet og felleskap på prøve. Gjennom Misjonsalliansens arbeid kan vi blant annet være med på å styrke lokalsamfunn og gi muligheter for trygg inntekt og arbeid. Dette er kjernen i utviklingssamarbeid for meg – å utruste mennesker og samfunn til å bære sin egen framtid.

– Jeg har sett verdien av allianser og har lang erfaring fra strategisk utviklingssamarbeid. Jeg ønsker å bruke denne erfaringen til å bygge videre på Misjonsalliansens DNA – gode partnerskap og sterke lokale felleskap.

En trygg leder som passer Misjonsalliansen perfekt

Styreleder Geir Isaksen har ledet rekrutteringsprosessen av ny generalsekretær og er svært godt fornøyd med resultatet.

– Misjonsalliansen får en målbevisst og trygg leder med bistandsfaglig kompetanse, forståelse for næringsvirksomhet og evne til å drive frem innovative løsninger i kampen mot fattigdom. Vi har store visjoner i arbeidet med å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro. Heidi Sandvand Hegertun er rett person til å lede arbeidet med å nå de målene.

Hun tiltrer i rollen i begynnelsen av mai.

New General Secretary at Mission Alliance

Heidi Sandvand Hegertun will be the new General Secretary at Mission Alliance. She will assume the role at the beginning of May.

Sandvand Hegertun is currently the head of Innovation at Norad (The Norwegian Agency for Development Cooperation) and holds a master's degree in development studies from the Norwegian University of Life Sciences.

In recent years, she has held several leadership roles at Norad, as Deputy Director of the Knowledge Bank Department, acting Deputy Director of the Department for Partnerships and Shared Prosperity, and before that, Assistant Director General of the Oil for Development Section. She is now Head of Innovation in Norad, with responsibility for innovation across Norad’s portfolio.

A new role in a familiar landscape

When she assumes role of General Secretary at Mission Alliance, it will not be in unfamiliar terrain. One reason is her work experience, another is the fact that she knows the organization directly from previously having been a volunteer for Mission Alliance in Ecuador.

– I am very much looking forward to taking on an important and interesting role in an organization that I love, with a vision and goals that I share. I have great faith in what Mission Alliance does. I have seen that the work makes a difference and see it as a privilege to be able to lead an organization with so many capable and skilled individuals.

– The pandemic has shown us how vulnerable we are, and it has put important values ​​such as equality and community to the test. Through the work of Mission Alliance, we can, among other things, help strengthen local communities and provide opportunities for secure income and decent work. This is the core of development cooperation for me; to equip people and communities so they can carry their own future.

– I have seen the value of alliances and have extensive experience from strategic development cooperation. I want to use this experience to build on the Mission Alliance DNA; good partnerships and strong local communities.

A confident leader who fits Mission Alliance perfectly

Chairman of the Board Geir Isaksen has led the recruitment process of a new General Secretary and is very pleased with the result.

– The employees at Mission Alliance and our partners will get to know a determined and confident leader with development assistance expertise, an understanding of business development and the ability to drive innovative solutions in the fight against poverty. We have great visions in the work of fighting poverty, promoting justice and sharing faith. Heidi Sandvand Hegertun is the right person to lead the work of achieving those goals.

Gi en gave