Utsending til Vest-Afrika/Missionary to West Africa

See English version below.

Misjonsalliansen søker en utsending i rollen som økonomiansvarlig på landkontoret i Monrovia, Liberia. Landkontoret følger opp arbeidet i Liberia og Sierra Leone. Der vi og våre partnere driver prosjekter som bygger trygge lokalsamfunn, skaper god utdanning, oppmuntrer til diakonalt kirkesamarbeid og driver livsforvandlende mikrofinansarbeid.

Arbeidet er støttet av private givere i Norge og av Norad, via Digni. Det er tre ansatte på landkontoret; en landdirektør, en vise-landdirektør og en prosjektmedarbeider. Nå styrker vi teamet ytterligere.

Vi søker en medarbeider med relevant erfaring, som også kan arbeide for å fremme vårt kristne verdigrunnlag og bidra til å oppnå våre strategiske mål.

Primære ansvarsområder:

 • Økonomistyring
 • Finansiell monitorering av partnere og prosjekter i henhold til Misjonsalliansens rutiner, retningslinjer og donorkrav
 • Veiledning og kompetansebygging av partnere innenfor regnskap og økonomisk drift
 • Mulig ansvar for koordinering med Misjonsalliansens mikrofinansbank DMDI

Nøkkelkvalifikasjoner:

 • Minimum en bachelorgrad i regnskap, finans, business administration eller andre relaterte områder
 • 5 år eller mer arbeidserfaring
 • Relevant erfaring fra regnskapssystemer og profesjonell bruk av Excel
 • Evne til å arbeide med partnere for å bygge deres kapasitet og kompetanse
 • Tverrkulturell kompetanse
 • Gode analytiske og relasjonelle evner
 • God forståelse for diakoni, teologi, misjon og for internasjonale utviklingsspørsmål
 • Gode engelskkunnskaper

En del reisevirksomhet må påregnes i Liberia og Sierra Leone. Arbeidsspråket vil være engelsk.

Dersom den som søker ønsker å ta med partner, vil begge blir vurdert og ansettes på like vilkår. Det vil i så fall også bli utarbeidet egne arbeidsoppgaver for begge.

Ansettelse for minimum fire år. Lønn og pensjonsordninger etter Misjonsalliansens regulativ.

Oppstart så snart som mulig. Søkere vil bli vurdert løpende.

Misjonsalliansen er en diakonal misjonsorganisasjon og de som ansettes, innvies som utsendinger, helst i deres egen menighet.

Les mer om Misjonsalliansens arbeid på www.misjonsalliansen.no.

Er du interessert og har spørsmål, ta kontakt med utenlandssjef Hanne Holmberg Chavez på hhc@misjonsalliansen.no.

CV og søknad kan sendes stabssjef Birgitte Nyborg på bny@misjonsalliansen.no.

Missionary to West Africa

Mission Alliance is looking for a missionary in the role as Finance Manager at our Country Office in Monrovia, Liberia. The office leads and monitors Mission Alliance's activities in Liberia and Sierra Leone. Together with our partners we operate projects focussing on community development, better education, dicaonal church cooperation and life-changing microfinance loans.

The work is supported by private donors in Norway and by Norad. There are three employees at the country office; a Country Director, a Deputy Director and a Project Officer.

We are looking for an employee with relevant experience, who can thrive in promoting our Christian values ​​and contribute to achieving our strategic goals.

Primary responsibilities:

 • Financial management.
 • Financial monitoring of partners and projects in accordance with Mission Alliances routines, guidelines, and donor regulations.
 • Coaching and capacity building of partners in accounting and financial management.
 • Possibly tasks connected to coordination with Mission Alliance's microfinance bank in Liberia, DMDI

Key qualifications:

 • Minimum a Bachelor's degree in accounting, finance, business administration or other related areas
 • 5 years or more work experience
 • Relevant experience from accounting systems and MS Excel
 • Ability to work with partners to build their capacity and competence
 • Cross-cultural competence is emphasized
 • Good analytical and relational skills
 • Good understanding of diakonia, theology, mission and international development issues
 • High level of English proficiency

Some travel activities must be expected in Liberia and Sierra Leone. The working language will be English.

If the applicant is married, both spouses will be considered for employment on equal terms. If so, there will separate areas of responsibilities for each employee.

Employment for a minimum of four years. Salaries and pension schemes in accordance with the Mission Alliance's regulations.

Start-up as soon as possible. Applicants will be assessed as they are received.

Mission Alliance is a diaconal mission organization and those who are hired are consecrated as missionaries, preferrably at their own congregation.

Read more about Mission Alliance at www.misjonsalliansen.no.

If you are interested, contact International Director, Hanne Holmberg Chavez at hhc@misjonsalliansen.no.

Applications, including a CV can be sent to our Chief of Staff, Birgitte Nyborg at bny@misjonsalliansen.no.

Gi en gave