Utsendinger til Vest-Afrika / Missionaries to West Africa

Misjonsalliansen søker utsendinger i rollene som økonomiansvarlig og prosjektrådgiver på landkontoret i Monrovia, Liberia

Mission Alliance seeks missionaries for the roles of Finance Manager and Project Advisor at the country office in Monrovia, Liberia.

See English version below.

Skole der Misjonsalliansen bidrar til bedre undervisning.

Misjonsalliansen søker utsendinger i rollene som økonomiansvarlig og prosjektrådgiver på landkontoret i Monrovia, Liberia.

Landkontoret følger opp arbeid i Liberia og i Sierra Leone og støtter partnere og prosjekter som arbeider med lokalsamfunnsutvikling, utdanning, kirkesamarbeid og mikrofinans. Arbeidet er støttet av private givere i Norge og av Norad. Det er tre ansatte på landkontoret.

Til økonomrollen søker vi en medarbeider med relevant arbeidserfaring. I rollen som prosjektrådgiver kan gjerne nyutdannede søke. For begge stillinger ser vi etter personer som aktivt kan arbeide for å fremme vårt kristne verdigrunnlag og bidra til å oppnå vår misjon, vår visjon og våre målsetninger.

Primære ansvarsområder økonomiansvarlig:

 • Økonomistyring.
 • Finansiell monitorering av partnere og prosjekter i henhold til Misjonsalliansens rutiner, retningslinjer og donorkrav.
 • Veiledning og kompetansebygging av partnere innenfor regnskap og økonomisk drift.
 • Muligens også ansvar for koordineringen med Misjonsalliansens mikrofinansbank DMDI.

Nøkkelkvalifikasjoner:

 • Minimum en bachelorgrad i regnskap, finans, business administration eller andre relaterte områder.
 • 5 år eller mer arbeidserfaring.
 • Relevant erfaring fra regnskapssystemer samt kunne bruke Excel.
 • Evne til å arbeide med partnere for å bygge deres kapasitet og kompetanse.
 • Tverrkulturell kompetanse vektlegges.
 • Gode analytiske og relasjonelle evner.
 • God forståelse for diakoni, teologi, misjon og for internasjonale utviklingsspørsmål.
 • Gode engelskkunnskaper.

Primære ansvarsområder for prosjektrådgiver:

 • Saksbehandling, kontroll og kvalitetssikring av prosjektenes årlige og periodiske rapporter og planer.
 • Bidra i å bygge partner og landkontors kompetanse.
 • Bidra til en god dialog med partnerne.
 • Monitorering av prosjektenes resultatrammeverk.
 • Bidra til leveranser i Misjonsalliansens årshjul.

Nøkkelkvalifikasjoner

 • Minimum en bachelorgrad i bistand, utvikling, kulturstudier eller liknende.
 • Tverrkulturell kompetanse vektlegges.
 • Gode analytiske og relasjonelle evner.
 • God forståelse for diakoni, teologi, misjon og for internasjonale utviklingsspørsmål.
 • Gode engelskkunnskaper.

For begge stillingene:

En del reisevirksomhet i Liberia og Sierra Leone må påregnes. Det daglige arbeidsspråket er engelsk.

Dersom søkere er gift, ber vi om at også ektefelles CV vedlegges søknaden. Dere må gjerne også skrive en felles søknad. Eventuell ektefelle vil bli vurdert og ansatt med egen stillingsbeskrivelse. Det er også mulig for ektefeller å søke på de to jobbene som er utlyst i denne annonsen.

Ansettelse for minimum fire år. Lønn og pensjonsordninger etter Misjonsalliansens regulativ.

Misjonsalliansen er en diakonal misjonsorganisasjon og de som ansettes, innvies som utsendinger i egen menighet.

Oppstart så snart som mulig. Søkere vil bli vurdert løpende.

Les mer om Misjonsalliansens arbeid på www.misjonsalliansen.no

Er du interessert, ta kontakt med Hanne Holmberg Chavez på hhc@misjonsalliansen.no . Vi imøteser din CV og søknad via bny@misjonsalliansen.no

ENGLISH VERSION:

Mission Alliance seeks missionaries for the roles of Finance Manager and Project Advisor at the country office in Monrovia, Liberia.

The Country Office monitors work in Liberia and Sierra Leone and supports partners and projects working on community development, education, church cooperation and microfinance. The work is supported by private donors in Norway and by Norad. There are three employees in the country office.

We are looking for employees with relevant work experience for the position as Finance Manager. For the role as Project Advisor we also welcome newly graduated candidates. For both positions we seek individuals that are inspired by the opportunity to promote our common Christian values ​​and contribute to achieving our mission, vision and goals.

Primary responsibilities for the role as Finance Manager:

 • Financial management.
 • Financial monitoring of partners and projects in accordance with Mission Alliances routines, guidelines, and donor regulations.
 • Coaching and capacity building of partners in accounting and financial management.
 • Possibly will this position also oversee the coordination with the Mission Alliance's microfinance bank DMDI.

Key qualifications:

 • Minimum a bachelor’s degree in accounting, finance, business administration or other related areas.
 • Five years or more relevant work experience.
 • Relevant experience from accounting systems and MS Excel.
 • Ability to work with partners to build their capacity and competence.
 • Cross-cultural competence is emphasized.
 • Good analytical and relational skills.
 • An understanding of diakonia, theology, mission and international development issues.
 • High English proficiency.

Primary responsibilities for the role as Project advisor:

 • Case management, control and quality assurance of yearly and periodic reports and plans.
 • Contribute to build the competence of partners and the country office.
 • Help facilitate a good working dialogue with partners.
 • Monitor the results framework of the projects.
 • Contribute to the deliveries to the Mission Alliance annual wheel.

Key Qualifications:

 • Minimum a bachelor’s degree in international development studies, culture studies or similar educations.
 • Cross-cultural competence is emphasized.
 • Good analytical and relational skills.
 • An understanding of diakonia, theology, mission and international development issues.
 • High English proficiency.

For both positions:

Some domestic travel in Liberia and Sierra Leone must be expected. The working language is English.

If the applicant is married, we ask that the CV of your partner is included in the application. You are also welcome to send a joint application. The applicant's spouse will be assessed and employed. If so, we will develop and describe separate areas of responsibility for the spouse. Couples may also apply jointly for the two job opportunities advertised here.

Employment for a minimum of four years. Salaries and pension schemes in accordance with the Mission Alliance's regulations.

We hope to fill these positions as soon as possible. Applicants will be assessed continuously.


The Mission Alliance is a diaconal mission organization and those who are hired are consecrated as missionaries in their own congregation.


Read more about Mission Alliance and what we do at www.misjonsalliansen.no.

If you are interested, contact Hanne Holmberg Chavez on hhc@misjonsalliansen.no. We welcome your CV and application at bny@misjonsalliansen.no.

Gi en gave