Misjonsalliansen i Vietnam

I Vietnam kjenner de klimaendringene på kroppen: tørke, flom, mer saltvann og uregelmessig vær skader både mennesker, dyr og livsgrunnlaget. Misjonsalliansen hjelper blant annet folk tilpasse seg nytt klima. Vi driver også en mikrofinansbank i landet som heter Mekong Organization of Microfinance (MOM).

Vietnam ligger i Sørøst-Asia og er et smalt land med lang kyst linje. Inne i landet består naturlandskapet av fjell og åser, mens landet lenger sør er preget av det store Mekongdeltaet. Elvene har dannet et levedyktig grunnlag for jordbruk og arbeid, men Mekongdeltaet er i dag et av områdene i verden som er mest påvirket av klimaendringene.

Da Misjonsalliansen første gang startet opp i Vietnam arbeidet vi med helse og spedalskhet. Gradvis har arbeidet blitt endret, og vi fokuserer i dag på klimaendringer, inkluderende utdanning, styrke rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og på mikrofinans. Vi har kontor i Ho Chi Minh og jobber først og fremst i Mekongdeltaet. Misjonsalliansen har fokus på de aller fattigste og bidrar til å mobilisere lokalsamfunn slik at sårbare grupper får en stemme.

Vietnam har i de senere årene hatt en sterk økonomisk vekst, og økonomien har gått fra en statsstyrt planøkonomi til en mer åpen markedsøkonomi. Økende turisme har også gitt økonomisk vekst. Landet er storeksportør av ris, kaffe, cashewnøtter og sjømat, og over halvparten av arbeidskraften er sysselsatt i jordbruket. De siste årene har også tekstil, sko og elektronikk-industrien vokst i Vietnam.

Vietnam

Hovedstad: Hanoi
Befolkning: Ca. 97 millioner
Offisielt språk: Vietnamesisk
Statsform: Kommunistisk republikk
Religion: Buddhisme 8 %, Katolisisme 7 %, Andre 85 %
Misjonsalliansen har vært i landet siden 1997, i tillegg til et par år etter 1972

Slik skaper vi trygge lokalsamfunn i Vietnam:
Misjonsalliansen prioriterer her miljø og klimarettferdighet, inkludering av funksjonshemmede, skole og utdanning for alle og kvinners rettigheter.

Miljø og klimarettferdighet
Mekongdeltaet er ett av verdens mest sårbare områder for klimaendringer. Dersom havnivået stiger med en meter, vil nesten 40 % av dagens landområder bli liggende under vann. Deltaet er sårbart for oversvømmelser, jordskred og tørkeperioder. I tillegg er det et økende problem at saltinnholdet i ferskvannet øker. Det ødelegger både drikkevann og jordbruk.

Befolkningen i Mekongdeltaet kjenner de negative effektene av klimaendringer på kroppen: tørke, flom, mer saltvann og uregelmessig vær skader både mennesker, dyr og livsgrunnlaget. Det er viktig å fokusere på å øke kunnskap om klimaendringer og hvilke konkrete tiltak folk kan gjøre for å tilpasse seg klimaendringer. Dette kan være å dyrke grønnsaker som tåler lengre tørkeperioder eller metoder for å klare å dyrke med mindre vann. Misjonsalliansen jobber derfor med å finne nye måter lokale bønder kan skaffe seg inntekt på, og dyrke på slik at de blir mer robuste mot endringene i klimaet.

Dette gjør vi ved å teste modeller for jordbruksproduksjon og husdyrhold som er mer klimarobust, og vi lærer skoleelever om hvordan de kan rydde søppel i skolegården og langs elvebredden. Vi gir mennesker kunnskap om klimaendringene, og vi etablerer grupper i lokalsamfunnet som overvåker vannstand og saltinnhold i vannet. Økt kunnskap om de endringene som skjer er viktig for at folk kan tilpasse seg og overleve under de nye betingelsene.

Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne
Mennesker med nedsatt funksjonsevne møter mange utfordringer i Vietnam. Foreldre sender ikke barna på skolen fordi de tror de ikke kan lære. Det er begrenset tilgang til hjelpemidler og mennesker med nedsatt funksjonsevne blir ikke inkludert i lokalsamfunnet. Dette er vi med på å endre. Misjonsalliansen støtter klubber og organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelse slik at de kan organisere seg. Vi bidrar til sosiale møteplasser og informasjon slik at mennesker får vite om sine rettigheter . Misjonsalliansen jobber også med skoler slik at de inkluderer l barn med nedsatt funksjonshemming i skolen og med foreldrene slik at de forstå at de må sende barna på skolen. Utdanning er helt avgjørende for å kunne skape seg sin egen fremtid!

Skole og utdanning
God utdanning er en viktig investering for utvikling og fattigdomsbekjempelse og er med på å bryte fattigdomssirkelen. Vi jobber med å øke skolebarns kunnskap om klimaendringer og mer robust jordbruk, og vi lærer barna hvordan de kan ta vare på sitt eget nærmiljø. Misjonsalliansen er også opptatt av inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne på skolen og av en bevisstgjøring om at jenter og gutter er like mye verdt og skal ha samme rettigheter og muligheter.

Likestilling og kvinners rettigheter
Mange vietnamesiske kvinner blir diskriminert. 32 % av gifte kvinner i Vietnam rapporterer at de er utsatt for vold i hjemmet. Mange kvinner jobber dessuten for en svært lav lønn. Misjonsalliansen hjelper til med å starte opp spare- og lånegrupper for kvinner, og vi oppfordrer til kurs for menn og kvinner om vold i hjemmet.

Les mer under Samfunnsutvikling

Mikrofinans

Mikrofinansbanken Mekong Organization of Microfinance (MOM) øker kvinners og familiers inntekter. Etterspørselen etter lån er stor blant de fattige i Mekongdeltaet, og kun fem prosent har tilgang til vanlige finansielle tjenester. Lokale lånehaier krever skyhøye renter. Gjennom MOM får 40 000 kvinner lån. Vi tilbyr i tillegg kurs i forretningsdrift, økonomi og klimatilpasset husdyrhold og grønnsakdyrking.

Mer om Vietnam

Hold deg oppdatert om vårt arbeid i Vietnam: www.nmav.org

Våre medarbeidere:

Jan Schrøder
Utsending i Vietnam og direktør for arbeidet
E-post: jan@nmav.org

Marita Strømsem
Utsending i Vietnam
E-post: marita.stroemsem@nmav.org

Irene Breivik Føyen
Regionleder
E-post: irene.breivik.foyen@misjonsalliansen.no

Gi en gave