Givervilkår

Alminnelige givervilkår for Misjonsalliansen

Kontaktinformasjon

Misjonsalliansen

Sven Bruns gate 9, 0166 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 26 00

Epost: info@misjonsalliansen.no

Organisasjonsnummer: 938 419 264

Kontonummer: 3000 16 00040

Vipps-nummer: 10 590

Kort om Misjonsalliansen
Misjonsalliansen er en tverrkirkelig diakonal misjonsorganisasjon. I snart 120 år har Misjonsalliansen bekjempet fattigdom, fremmet rettferdighet og delt tro. Vi jobber i Asia, Sør-Amerika og Afrika med samfunnsutvikling, arbeid og inntekt og mobilisering for rettferdighet. Misjonsalliansens arbeid i Norge baseres på enkeltmenneskers og gruppers frivillige initiativ og engasjement. Organisasjonens løse struktur er valgt ut ifra en målsetting om fleksibilitet, frihet og et mangfoldig engasjement. Arbeidet drives av gaver fra støttespillere i Norge, og vi mottar støtte fra den norske stat gjennom Digni/Norad. Misjonsalliansen legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, slik at størst mulig del av pengene skal overføres direkte til prosjektene.

Generelt om alle gaveformer og gaver til Misjonsalliansen
Misjonsalliansen er en kostnadseffektiv organisasjon med fokus på bidraget vårt internasjonalt. Å være en ansvarlig forvalter når det kommer til bruk av penger er en del av vår identitet. Misjonsalliansens fokus på lave administrative kostnader hindrer oss likevel ikke fra å være innovative, fremtidsrettet og modige – og til å gjøre nødvendige investeringer for forandring og utvikling av organisasjonen. Misjonsalliansen er godkjent av Innsamlingskontrollen og benytter spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling og er underlagt ekstern kontroll (mer informasjon på innsamlingskontrollen.no). Utregning av administrasjonskostnader og innsamlingsprosent gjøres i overensstemmelse med Innsamlingskontrollens retningslinjer. Misjonsalliansen tar sikte på å stabilisere administrasjonskostnadene våre på 4 % og innsamlingsprosenten på 82 %. For å klare å oppnå dette må Misjonsalliansen sørge for at kostnadene knyttet til håndtering av gaver, øremerking og giverrapportering holdes på dagens nivå eller lavere. Dette gjøres ved at Misjonsalliansen har få selvpålagte restriksjoner og dermed en høy andel frie midler. Misjonsalliansen forbeholder seg derfor retten overfor sine givere til å kunne omdisponere alle gaveinntekter til prosjekter eller land innenfor sin egen prosjektportefølje i de tilfeller og dersom dette er nødvendig eller finnes formålstjenlig av Misjonsalliansen. Eksempler på dette inkluderer tilfeller der øremerkede gaver til prosjekter eller enkeltland overfinansieres, det oppstår uforutsette hendelser, naturkatastrofer, epidemier eller ved at et prosjekt eller land tilbys en annen eller økt finansiering fra en ekstern donor, eksempelvis Digni/ Norad. Misjonsalliansen vil da benytte innsamlede gaveinntekter til annet arbeid, så lenge dette gjøres innenfor Misjonsalliansens kompetanseområder eller kompetanseområdene til Misjonsalliansens tilknyttede partnere. Videre at arbeidet utføres innenfor Misjonsalliansens eksisterende geografiske nedslagsfelt. Misjonsalliansen vil som hovedregel alltid rapportere tilbake til sine givere basert på det formålet gaven ble gitt til.

Misjonsalliansens ulike gaveformer
Misjonsalliansen er økonomisk avhengig av gaver fra støttespillere i Norge. Gavene deles inn i ulike kategorier.

  • Enkeltgaver
  • Fadder
  • Fast giver
  • Testamentariske gaver
  • Gaver fra strategisk allierte

Enkeltgaver
Enkeltgaver er gaver som blir gitt til Misjonsalliansen enten i forbindelse med kampanjer, aksjoner eller ved andre enkeltstående hendelser. Midlene som kommer inn via enkeltgaver brukes av Misjonsalliansen i det landet som er spesifisert eller i det landet der det til enhver tid vurderes å være størst behov for finansiering av prosjekter innen samfunnsutvikling, arbeid og inntekt og/eller mobilisering for rettferdighet. I forbindelse med kampanjer og aksjoner bruker Misjonsalliansen eksempler på hva ulikt arbeid koster, f.eks. tilgang til vann og utdanning for et menneske. Eksemplene er alltid reelle eksempler fra Misjonsalliansens arbeid og prosjekter. Dersom prosjekt eller land overfinansieres, står Misjonsalliansen fritt til å benytte innsamlede gaveinntekter der det til enhver tid vurderes å være størst behov.

Fadder
Fadderordningen er en måte givere kan gi faste gaver til Misjonsalliansens arbeid i et av våre prosjektland. Fadderordningen skal ikke legge overordnede føringer på hvordan arbeidet skal gjennomføres og hvilke behov som skal dekkes i et prosjekt. Fadderbarna er representanter for prosjekter som hjelper barn og familier gjennom Misjonsalliansens arbeid i det aktuelle prosjektlandet. Fadderordningen finansierer de til enhver tid gjeldende prosjektene i landet fadderbarnet representerer. Misjonsalliansen sender en hilsen til giverne fra prosjektene fadderbarna representerer i tilknytning til sommer og jul. Annet hvert år innhenter Misjonsalliansen oppdatert informasjon om hvert enkelt fadderbarn og sender da ut oppdatert bilde og informasjon om fadderbarnet til fadderne. Om oppdatert informasjon om fadderbarnet ikke lenger skulle være tilgjengelig, eksempelvis fordi fadderbarnet har sluttet på skole, flyttet eller at et prosjekt er avsluttet, vil faddere automatisk få tildelt et nytt fadderbarn. For å unngå forskjellsbehandling og risiko er det ikke tillatt å sende brev, gaver eller på annet vis oppsøke fadderbarnet eller fadderbarnets familie. Misjonsalliansen forbeholder seg retten til ikke å oppgi fullstendig navn, skolenavn, landsbynavn eller annen form for adresse eller kontaktinformasjon til fadderbarna. Dette av hensyn til barnas personvern og sikkerhet. I all hovedsak er det i dag én til to faddere pr. fadderbarn. For bedre å kunne hjelpe der det trengs og samtidig holde Misjonsalliansens administrasjonskostnader nede, forbeholder Misjonsalliansen seg retten til å øke antall faddere pr. fadderbarn i årene som kommer. Flere givere kan altså være fadder for det samme fadderbarnet. Gavebeløpet for fadder justeres med jevne mellomrom, men ikke oftere enn hvert andre år. Misjonsalliansen gir beskjed om økning på forhånd, men imøtekommer også eventuelle ønsker om å bli stående på eksisterende gavebeløp. Som fadder har du ingen bindingstid og du kan når som helst avslutte avtalen. Dette gjøres enkelt på minside.misjonsalliansen.no eller ved å sende en epost til info@misjonsalliansen.no. Du kan også ringe Misjonsalliansen på (+47) 22 94 26 00.

Fast giver
Å være fast giver i Misjonsalliansen betyr at du gir et fast beløp hver måned til Misjonsalliansens arbeid. Dine gaver finansierer prosjekter innen samfunnsutvikling, arbeid og inntekt og/eller mobilisering for rettferdighet innenfor Misjonsalliansens geografiske nedslagsfelt. Som fast giver gir Misjonsalliansen giveren tilgang til en digital giverreise, hvor man selv kan velge hva slags informasjon man vil gis tilgang til. I dag eksisterer to ulike informasjonstemaer: «familie og samfunn» og «arbeid og inntekt». Som fast giver kan du velge å få informasjon om ett av disse temaene eller begge. Faste givere velger selv hvor mye man vil gi hver måned. Eksklusive historier fra Misjonsalliansens arbeid gis tilgang til digitalt inntil fire ganger året for faste givere. Misjonsalliansen har opp igjennom årene utviklet og markedsført mange andre ulike former for faste giveravtaler. En rekke av disse tidligere ordningene vil i løpet av årene som kommer bli avviklet og vil samles i denne ordningen for å redusere våre administrative kostnader. Reduserte administrative kostnader betyr mer penger til formålet. Som Fast giver har du ingen bindingstid og du kan når som helst avslutte avtalen. Dette gjøres enkelt på minside.misjonsalliansen.no eller ved å sende en epost til info@misjonsalliansen.no. Du kan også ringe Misjonsalliansen på (+47) 22 94 26 00.

Testamentariske gaver
Testamenterte gaver kan omfatte både kontanter, aksjer, fondsandeler, eiendommer, verdidokumenter og gjenstander. For at Misjonsalliansen skal kunne bli tilgodesett i et testament må testamentet oppfylle visse lovbestemte krav for å være gyldig. Det kan være fornuftig å rådføre seg med en advokat. Per i dag gjelder følgende krav:

  • Testament må være skriftlig og bør være datert.
  • Testamentet må undertegnes av testator og i nærvær av to vitner som testator har godtatt. Vitnene må være til stede sammen når dette skjer, eller dersom testator tidligere har undertegnet dokumentet; være sammen når testator vedkjenner seg sin underskrift. Vitnene skal ha kjennskap til at dokumentet er testators siste vilje.
  • Vitnene må være over 18 år, ikke umyndiggjorte eller ha svekkede åndsevner. Vitnene skal i nærvær av testator skrive sine navn på dokumentet.
  • Vitnene, eller personer som står dem nær, kan ikke være tilgodesett i testamentet.
  • Vitnene må kunne bevitne at den som oppretter testamentet er ved full sans og samling og at vedkommende gjør det av egen fri vilje. Vitnenes fødselsdato og adresse bør fremgå av testamentet.

Hvis det er flere testamenter med motstridende innhold, vil det siste testamentet legges til grunn. Er det tidligere opprettet et testament og det skrives et nytt testament, bør det klart fremgå at tidligere testament tilbakekalles dersom det bare er det siste som skal gjelde. Testamentet kan, mot et gebyr, sendes inn til og oppbevares hos tingretten i den rettskrets man bor.

Gaver fra strategisk allierte
Strategisk allierte er definert som menigheter, andre kristne organisasjoner, skoler, foreninger, lag, store private givere og bedrifter/næringsliv med en særskilt kontrakt med Misjonsalliansen. Disse alminnelige givervilkårene gjelder også for vårt samarbeid med strategisk allierte. I tillegg vil øvrige givervilkår og eventuelle andre avtalebindinger reguleres nærmere av den kontrakt som blir inngått mellom den strategisk allierte og Misjonsalliansen. Kontrakten skal alltid inkludere en individuell oppfølgingsplan og ha en definert kontaktperson hos Misjonsalliansen. Ved eventuell konflikt mellom alminnelige givervilkår og kontrakten inngått med den strategisk allierte, vil de alminnelige givervilkår ha forrang med mindre forrangen eksplisitt er tilsidesatt i kontrakten.

Skattefradrag
Det gis fradrag for gaver gitt til Misjonsalliansen og andre gaver gitt til norske og utenlandske frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er godkjent av skattemyndighetene i henhold til den til enhver tids gjeldende skattelovgivning. For juni 2020 må gaven minst utgjøre 500 kroner for å kunne få fradrag. Maksimalt fradrag for gaver til Misjonsalliansen og andre godkjente norske og utenlandske frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn er for tiden på 50 000 kroner årlig. Gavene rapporters elektronisk til Skatteetaten av Misjonsalliansen ved hjelp av givernes identifikasjonsnummer som enten er et personnummer eller et organisasjonsnummer. Giver er selv ansvarlig for at Misjonsalliansen har registrert et gyldig identifikasjonsnummer i sine systemer. Etterregistrering av personnummer er mulig å gjøre selv via minside.misjonsalliansen.no eller ved å ringe Misjonsalliansen på (+47) 22 94 26 00. Ytterligere informasjon kan gis ved henvendelse til info@misjonsalliansen.no.

Personvern
Misjonsalliansen behandler personopplysninger slik det følger av personvernerklæringen på www.misjonsalliansen.no/personvern

Gi en gave