Givervilkår

Alminnelige givervilkår for Misjonsalliansen

Kontaktinformasjon

Misjonsalliansen,

Sven Bruns gate 9, 0166 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 26 00

Epost: info@misjonsalliansen.no

Organisasjonsnummer: 938 419 264

Kontonummer: 3000 16 00040

Vipps-nummer: 10 590

Kort om Misjonsalliansen
Misjonsalliansen er en tverrkirkelig diakonal misjonsorganisasjon. I snart 120 år har Misjonsalliansen bekjempet fattigdom, fremmet rettferdighet og delt tro. Vi jobber i Asia, Sør-Amerika og Afrika med samfunnsutvikling, arbeid

og inntekt og mobilisering for rettfer- dighet. Misjonsalliansens arbeid i Norge baseres på enkeltmenneskers og grup- pers frivillige initiativ og engasjement. Organisasjonens løse struktur er valgt ut ifra en målsetting om fleksibilitet, frihet og et mangfoldig engasjement. Arbeidet drives av gaver fra støtte- spillere i Norge, og vi mottar støtte fra den norske stat gjennom Digni/Norad. Misjonsalliansen legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, slik at størst mulig del av pengene skal overføres direkte til prosjektene.

Generelt om alle gaveformer og gaver til Misjonsalliansen
Misjonsalliansen er en kostnadseffektiv organisasjon med fokus på bidraget vårt internasjonalt. Å være en ansvar- lig forvalter når det kommer til bruk av penger er en del av vår identitet. Misjonsalliansens fokus på lave administrative kostnader hindrer oss likevel ikke fra å være innovative, fremtidsret- tet og modige – og til å gjøre nødven- dige investeringer for forandring og utvikling av organisasjonen. Misjons- alliansen er godkjent av Innsamlings- kontrollen og benytter spesifikke regnskapsregler og etiske retnings- linjer for innsamling og er underlagt ekstern kontroll (mer informasjon på innsamlingskontrollen.no). Utregning av administrasjonskostnader og inn- samlingsprosent gjøres i overensstem- melse med Innsamlingskontrollens retningslinjer. Misjonsalliansen tar sikte på å stabilisere administrasjonskost- nadene våre på 4 % og innsamlings- prosenten på 82 %. For å klare å oppnå dette må Misjonsalliansen sørge for at kostnadene knyttet til håndtering av gaver, øremerking og giverrapporte- ring holdes på dagens nivå eller lavere. Dette gjøres ved at Misjonsalliansen har få selvpålagte restriksjoner og der- med en høy andel frie midler. Misjonsal- liansen forbeholder seg derfor retten overfor sine givere til å kunne omdis- ponere alle gaveinntekter til prosjekter eller land innenfor sin egen prosjekt- portefølje i de tilfeller og dersom dette er nødvendig eller finnes formålstjenlig av Misjonsalliansen. Eksempler på dette inkluderer tilfeller der øremerkede ga- ver til prosjekter eller enkeltland over- finansieres, det oppstår uforutsette hendelser, naturkatastrofer, epidemier eller ved at et prosjekt eller land tilbys en annen eller økt finansiering fra en ekstern donor, eksempelvis Digni/ Norad. Misjonsalliansen vil da benytte innsamlede gaveinntekter til annet arbeid, så lenge dette gjøres innenfor Misjonsalliansens kompetanseområder eller kompetanseområdene til Misjons- alliansens tilknyttede partnere. Videre at arbeidet utføres innenfor Misjons- alliansens eksisterende geografiske nedslagsfelt. Misjonsalliansen vil som hovedregel alltid rapportere tilbake til sine givere basert på det formålet gaven ble gitt til.

Misjonsalliansens ulike gaveformer
Misjonsalliansen er økonomisk avhen- gig av gaver fra støttespillere i Norge. Gavene deles inn i ulike kategorier.

  • Enkeltgaver
  • Fadder
  • Fast giver
  • Testamentariske gaver
  • Gaver fra strategisk allierte

Enkeltgaver
Enkeltgaver er gaver som blir gitt til Misjonsalliansen enten i forbindelse med kampanjer, aksjoner eller ved andre enkeltstående hendelser. Mid- lene som kommer inn via enkeltgaver brukes av Misjonsalliansen i det landet som er spesifisert eller i det landet der det til enhver tid vurderes å

være størst behov for finansiering av prosjekter innen samfunnsutvikling, arbeid og inntekt og/eller mobilisering for rettferdighet. I forbindelse med kampanjer og aksjoner bruker Misjons- alliansen eksempler på hva ulikt arbeid koster, f.eks. tilgang til vann og utdan- ning for et menneske. Eksemplene er alltid reelle eksempler fra Misjonsalli- ansens arbeid og prosjekter. Dersom prosjekt eller land overfinansieres, står Misjonsalliansen fritt til å benytte inn- samlede gaveinntekter der det til en- hver tid vurderes å være størst behov.

Fadder
Fadderordningen er en måte givere kan gi faste gaver til Misjonsallian- sens arbeid i et av våre prosjektland. Fadderordningen skal ikke legge overordnede føringer på hvordan arbeidet skal gjennomføres og hvilke behov som skal dekkes i et prosjekt. Fadderbarna er representanter for prosjekter som hjelper barn og familier gjennom Misjonsalliansens arbeid i det aktuelle prosjektlandet. Fadderordningen finansierer de til enhver tid gjeldende prosjektene i landet fadderbarnet representerer. Misjonsalliansen sender en hilsen til giverne fra prosjektene fadderbarna representerer i tilknytning til sommer og jul. Annet hvert år innhenter Misjons- alliansen oppdatert informasjon om hvert enkelt fadderbarn og sender da ut oppdatert bilde og informasjon om fadderbarnet til fadderne. Om oppda- tert informasjon om fadderbarnet ikke lenger skulle være tilgjengelig, eksem- pelvis fordi fadderbarnet har sluttet på skole, flyttet eller at et prosjekt er avsluttet, vil faddere automatisk få tildelt et nytt fadderbarn. For å unngå forskjellsbehandling og risiko er det ikke tillatt å sende brev, gaver eller på annet vis oppsøke fadderbarnet eller fadderbarnets familie. Misjonsalliansen forbeholder seg retten til ikke å oppgi fullstendig navn, skolenavn, landsby- navn eller annen form for adresse eller kontaktinformasjon til fadderbarna. Dette av hensyn til barnas personvern og sikkerhet. I all hovedsak er det i dag én til to faddere pr. fadderbarn. For bedre å kunne hjelpe der det trengs og samtidig holde Misjonsalliansens administrasjonskostnader nede, for- beholder Misjonsalliansen seg retten til å øke antall faddere pr. fadderbarn i årene som kommer. Flere givere kan altså være fadder for det samme fadderbarnet. Gavebeløpet for fad- der justeres med jevne mellomrom, men ikke oftere enn hvert andre år. Misjonsalliansen gir beskjed om økning på forhånd, men imøtekommer også eventuelle ønsker om å bli stående på eksisterende gavebeløp.

Fast giver
Å være fast giver i Misjonsalliansen betyr at du gir et fast beløp hver må- ned til Misjonsalliansens arbeid. Dine gaver finansierer prosjekter innen samfunnsutvikling, arbeid og inntekt og/eller mobilisering for rettferdighet innenfor Misjonsalliansens geografiske nedslagsfelt. Som fast giver gir Misjons- alliansen giveren tilgang til en digital giverreise, hvor man selv kan velge hva slags informasjon man vil gis tilgang til. I dag eksisterer to ulike informa- sjonstemaer: «familie og samfunn» og «arbeid og inntekt». Som fast giver kan du velge å få informasjon om ett av disse temaene eller begge. Faste givere velger selv hvor mye man vil gi hver måned. Eksklusive historier fra Misjons- alliansens arbeid gis tilgang til digitalt inntil fire ganger året for faste givere. Misjonsalliansen har opp igjennom åre- ne utviklet og markedsført mange an- dre ulike former for faste giveravtaler. En rekke av disse tidligere ordningene vil i løpet av årene som kommer bli avvi- klet og vil samles i denne ordningen for å redusere våre administrative kostna- der. Reduserte administrative kostna- der betyr mer penger til formålet.

Testamentariske gaver
Testamenterte gaver kan omfatte både kontanter, aksjer, fondsandeler, eien- dommer, verdidokumenter og gjen- stander. For at Misjonsalliansen skal kunne bli tilgodesett i et testament må testamentet oppfylle visse lovbestem- te krav for å være gyldig. Det kan være fornuftig å rådføre seg med en advo- kat. Per i dag gjelder følgende krav:

  • Testament må være skriftlig og bør være datert.
  • Testamentet må undertegnes av testator og i nærvær av to vitner som testator har godtatt. Vitnene må være til stede sammen når dette skjer, eller dersom testator tidligere har undertegnet dokumentet; være sammen når testator vedkjenner seg sin underskrift. Vitnene skal ha kjennskap til at dokumentet er testators siste vilje.
  • Vitnene må være over 18 år, ikke umyndiggjorte eller ha svekkede åndsevner. Vitnene skal i nærvær av testator skrive sine navn på dokumentet.
  • Vitnene, eller personer som står dem nær, kan ikke være tilgodesett i testamentet.
  • Vitnene må kunne bevitne at den som oppretter testamentet er ved full sans og samling og at vedkom- mende gjør det av egen fri vilje. Vitnenes fødselsdato og adresse bør fremgå av testamentet.

Hvis det er flere testamenter med mot- stridende innhold, vil det siste testa- mentet legges til grunn. Er det tidligere opprettet et testament og det skrives et nytt testament, bør det klart fremgå at tidligere testament tilbakekalles dersom det bare er det siste som skal gjelde. Testamentet kan, mot et gebyr, sendes inn til og oppbevares hos ting- retten i den rettskrets man bor.

Gaver fra strategisk allierte
Strategisk allierte er definert som menigheter, andre kristne organisasjoner, skoler, foreninger, lag, store private givere og bedrifter/nærings- liv med en særskilt kontrakt med Misjonsalliansen. Disse alminnelige givervilkårene gjelder også for vårt samarbeid med strategisk allierte. I tillegg vil øvrige givervilkår og eventu- elle andre avtalebindinger reguleres nærmere av den kontrakt som blir inngått mellom den strategisk allierte og Misjonsalliansen. Kontrakten skal alltid inkludere en individuell opp- følgingsplan og ha en definert kon- taktperson hos Misjonsalliansen. Ved eventuell konflikt mellom alminnelige givervilkår og kontrakten inngått med den strategisk allierte, vil de alminneli- ge givervilkår ha forrang med mindre forrangen eksplisitt er tilsidesatt i kontrakten.

Skattefradrag
Det gis fradrag for gaver gitt til Misjonsalliansen og andre gaver gitt til norske og utenlandske frivillige organi- sasjoner, tros- og livssynssamfunn som er godkjent av skattemyndighetene i henhold til den til enhver tids gjelden- de skattelovgivning. For juni 2020 må gaven minst utgjøre 500 kroner for å kunne få fradrag. Maksimalt fradrag for gaver til Misjonsalliansen og andre godkjente norske og utenlandske fri- villige organisasjoner, tros- og livssyns- samfunn er for tiden på 50 000 kroner årlig. Gavene rapporters elektronisk til Skatteetaten av Misjonsalliansen ved hjelp av givernes identifikasjonsnum- mer som enten er et personnummer eller et organisasjonsnummer. Giver er selv ansvarlig for at Misjonsalliansen har registrert et gyldig identifikasjons- nummer i sine systemer. Etterregis- trering av personnummer er mulig å gjøre selv via minside.misjonsalliansen. no eller ved å ringe Misjonsalliansen på (+47) 22 94 26 00. Ytterligere informa- sjon kan gis ved henvendelse til info@misjonsalliansen.no.

Personvern
Misjonsalliansen behandler personopplysninger slik det følger av personvernerklæringen på www.misjonsalliansen.no/personvern

Gi en gave