Leder av internasjonal avdeling, Hanne Holmberg Chavez
Leder av internasjonal avdeling, Hanne Holmberg Chavez

Misjonsalliansen avdekker alvorlig underslag i Liberia

Misjonsalliansen avslutter samarbeid etter alvorlige økonomiske misligheter hos partner

Misjonsalliansen avslutter samarbeidet med en av sine partnere i Liberia, Association of Evangelicals of Liberia (AEL). Dette skjer etter at det er avdekket alvorlig økonomisk underslag og misligheter hos partnerorganisasjonen.

– Vi ser alvorlig på hendelsen, sier Hanne Holmberg Chavez, internasjonal leder i Misjonsalliansen. – Dette er midler som skulle gå til noen av verdens fattigste og mest marginaliserte. Det er svært alvorlig når det viser seg at ikke alt har kommet frem slik det skal.

I løpet av 2019 fikk Misjonsalliansen mistanke om mulige uregelmessigheter hos AEL. Det ble rutinemessig satt i gang videre interne undersøkelser. Disse fant ikke omfattende mislighold, men styrket mistanken om at noe var galt. Derfor igangsatte Misjonsalliansen en uanmeldt ekstern granskning gjennomført av ProAct International. Den avslørte systematisk underslag gjennomført av ledelsen i AEL og flere ansatte.

Kontroll underveis i prosjektet, eksterne evalueringer og feltbesøk viser at prosjektene som midlene skulle gå til i stor grad er gjennomført som avtalt, men at forfalskede dokumenter som kontrakter og kvitteringer har vist større utgifter enn det partner faktisk har hatt. Dermed er de bokførte kostnadene større enn de reelle, og personer i AEL har misbrukt mellomlegget.

Misjonsalliansen gjør nå en full gjennomgang av alle våre økonomirutiner

AEL har fått fremlagt rapporten og kommet med et tilsvar der de avviser funnene. Dette svaret er blitt vurdert av ekstern gransker og ble i all overveiende grad tilbakevist.

Totalt utgjør beregnet mislighold rundt ni prosent av kostnadene Misjonsalliansen har hatt i Liberia for den undersøkte perioden.

– Misjonsalliansen jobber mye med god internkontroll, men hendelsen viser at vi må bli bedre på både forebygging og kontroll. Misjonsalliansen gjør nå en full gjennomgang av alle våre økonomirutiner. Selv om vi jobber i land med mye korrupsjon skal denne typen hendelser unngås, sier Chavez.

– En umiddelbar endring er at vi har gjort utvidet bilagssjekk med kontroll av leverandører til en standard rutine. Det betyr at vi jevnlig kontakter utstedere av innsendte kvitteringer for å verifisere kostnader hos partnere, i tillegg til stikkprøvene som allerede utføres av ekstern revisor i sammenheng med årlig revisjon. Vi skal også ytterligere øke kunnskapen om økonomisk monitorering i hele organisasjonen og hos våre partnere, fortsetter hun.

Styret i Misjonsalliansen har vært tett orientert om sakens utvikling hele veien og vil følge oppfølgingen av de endringene som nå gjennomføres.

Alle som gir til og samarbeider med Misjonsalliansen skal kunne være sikre på at pengene når helt frem

Samarbeidet med AEL har vært støttet av Norad. Undersøkelsene Misjonsalliansen har gjennomført i sammen med Digni viser at totalt beregnet mislighold er 4.719.143. Norads andel av dette er 90%, altså 4.247.229. Dette er tilbakebetalt til Norad fra Misjonsalliansen, slik retningslinjene er i slike saker.

– Det er alvorlig når folks gaver og bistandspenger ikke kommer frem til dem de er ment for. Vi sender krav om tilbakebetaling til AEL for det underslåtte beløpet og planlegger rettslige skritt i Liberia for å sikre at det skjer, sier Chavez.

Chavez påpeker at det innebærer risiko å jobbe blant de fattigste av de fattige. Dette er ofte land med mye korrupsjon, lite gjennomsiktige økonomier og svake rettsstater.

– Når vi likevel velger å være til stede nettopp i disse områdene stiller det høye krav til oss som organisasjon. Selv om det er vanskeligere å avsløre underslag i tilfeller der flere ansatte hos partner samarbeider om å skjule sporene sine, skal hendelser som dette likevel ikke kunne skje. Alle som gir til og samarbeider med Misjonsalliansen skal kunne være sikre på at pengene når helt frem, derfor blir den kvalitetssikringen og læringen vi nå gjør svært viktig.

Liberia er et av verdens fattigste land. En av grunnene til fattigdommen er at korrupsjon er utbredt. Misjonsalliansen vil nå gå igjennom alt vårt arbeid i landet og avventer igangsetting av nye prosjektavtaler til den prosessen er gjennomført.

– Gjennomgangen vi nå gjør kan føre til en periode med mindre volum i arbeidet enn tidligere, men vi blir i Liberia og fortsetter satsningen vår i landet, avslutter Chavez.

Misjonsalliansen er medlem i Digni, som er avtalepartner med Norad.

– Saker som dette er alvorlige og veldig krevende for alle parter. Det er bra at Misjonsalliansen har brukt tiden og ressursene som trengs for å få fakta på bordet. Digni og Misjonsalliansen skal lære av dette og jobbe sammen for at lignende ikke skjer igjen, sier generalsekretær Hjalmar Bø i Digni.

Pressekontakt:

Kommunikasjonssjef Andreas Løland, andreas.loland@misjonsalliansen.no, 40829305.

Fakta:

Partner: Association of Evangelicals in Liberia (AEL)

Undersøkt periode: 2018-2020

Planlagte resultater for perioden:

  • 15 500 mennesker har fått tilgang til trygg og rent vann
  • 48 nye brønner er bygd i lokalsamfunn og flere av dem på skoler
  • 14 brønner er rehabilitert, flere av dem på skoler
  • 71 lokale vannkomiteer er etablert og har fått opplæring
  • 12 400 mennesker har fått informasjon om kjønnsbasert vold
Basert på besøk i felt og andre undersøkelser virker det aller meste av dette å være gjennomført. Opplæringsaktivitetene er de mest usikre, da Misjonsalliansens ansatte har sett og testet de aller fleste brønnene.
Gi en gave