Misjonsalliansen i Ecuador

Misjonsalliansen bygger trygge og sterke lokalsamfunn i Ecuador sammen med våre lokale partnere. I tillegg eier vi mikrofinansbanken Banco D-MIRO, som skaper arbeidsplasser og gir økonomisk trygghet til fattige familier. Vi har også faste utsendinger og et landkontor i landet.

Misjonsalliansen jobber hovedsakelig i havnebyen Guayaquil, i de fattige bydelene nordvest i byen. De ca. tre millioner innbyggere i byen lever i en hverdag preget av kriminalitet og store forskjeller mellom fattige og rike.

Arbeidet vårt i lokalsamfunnene fokuserer på familierelasjoner, fritidsaktiviteter og verdier, helsearbeid, inkluderende utdanning, forbedring av familieøkonomi, klima og miljø, rettighetsarbeid og menighetsarbeid.

I områdene der vi jobber bor det ca. 500 000 mennesker. De mangler ofte helt grunnleggende og nødvendig infrastruktur, som veier, innlagt vann, tilgang til det offentlige strømnettet. Ofte er også offentlige velferdstjenester svake eller ikke-eksisterende, da særlig helse- og utdanningstilbudet i de mest fattige områdene.

Ecuador

Areal: 283 560 km2
Hovedstad: Quito
Befolkning: Ca. 17 millioner
Offisielt språk: Spansk
Statsform: Demokratisk republikk
Religion: Katolikker 74 %, protestanter 11 % Andre 15 %
Misjonsalliansen har vært i landet siden 1994

Slik bygger vi lokalsamfunn i Ecuador:
Misjonsalliansen støtter prosjekter innenfor områder som arbeid og inntekt, fritid og verdier, inkluderende utdanning, klima og miljø, helse, kjønnsroller og familierelasjoner. Vi jobber også i flere store kirkenettverk.

Arbeid og inntekt
I Ecuador er det stor arbeidsledighet blant kvinner og unge voksne, og store deler av befolkningen mangler høyere utdanning. Derfor arrangerer Misjonsalliansen yrkesrettede kurs der deltakerne kan lære ulike typer håndverk og få hjelp til å etablere sin egen bedrift.

Fritid og verdier
Gjennom ulike fritidsaktiviteter ønsker vi å lære barn og unge om verdier som respekt, teamarbeid, likeverd og viktigheten av utdannelse og barns og jenters rettigheter. Vi arrangerer også samlinger for foreldrene, og vi kurser trenere og andre frivillige. Vi tilbyr aktiviteter som dans, musikk og idrett. Dette er med å forebygge narkotikamisbruk hos barn og unge.

Inkluderende utdanning
Barn og unge med nedsatt funksjonsevne blir ofte ekskludert fra utdanningen de har rett på, enten ved at foreldrene holder dem hjemme, lærerne ikke har nødvendig kompetanse, eller at skolen ikke er tilrettelagt. Ved å forbedre infrastrukturen på skolene, kurse lærere i tilrettelagt undervisning og ha tett samarbeid med foreldre, ønsker Misjonsalliansen at enda flere skal fullføre skolen. Misjonsalliansen støtter også de to dagsentrene for barn med nedsatt funksjonsevne, Centros Creer.

Klima og miljø
I prosjektområdene møter folk ulike utfordringer knyttet til klima og miljø. Mengden av søppel er mer enn renovasjonsetaten klarer å håndtere, og befolkningen trenger å lære mer om resirkulering og gjenbruk. Det er klar sammenheng mellom sykdom og søppel. I regntiden opplever mange at hjemmene og skolene oversvømmes, og det store jordskjelvet i 2016 avslørte et stort behov for beredskap. Vi etablerer og utruster lokale beredskapsbrigader, driver folkeopplysning og arrangerer dugnader.

Helse
I områdene hvor vi jobber er det offentlige helsetilbudet svært mangelfullt. Dette fører til at mange går rundt med ubehandlede sykdommer og mangler kunnskap om blant annet ernæring og om forebygging av sesongbaserte sykdommer. Misjonsalliansen utruster flere helsestasjoner og har ulike helsekampanjer, både for barn, gravide og eldre. I tillegg arbeidet vi for å forebygge at barn og unge begynner med narkotika, noe som er et stort problem i områdene hvor vi arbeider.

Kirke
Vi bygger tverrkirkelige nettverk og arbeider med ledertrening av pastorer og ledere i de evangeliske kirkene og hjelper disse til å gjennomføre sosiale prosjekter i sitt lokalmiljø. Vi prioriterer ungdomsarbeid i menighetene og har i tillegg et stipendprogram for universitetsungdom fra menigheter i områdene hvor vi arbeider. Disse får også ledertrening.

Kjønnsroller og familierelasjoner
Andelen kvinner som opplever vold fra partneren sin, samt barn som opplever vold fra sine foreldre, er skremmende høy. Et viktig satsingsområde for Misjonsalliansen er derfor prosjekter rettet mot sunne familierelasjoner, kjønnsroller og rettigheter. Ved kursing av menn og kvinner ser vi en positiv holdningsendring, og ved god tilgang til krisesentre våger flere voldsofre å oppsøke hjelp.

Nettverksarbeid og politisk påvirkning

Kulturen i Guayaquil er, i mindre grad enn andre steder i landet, preget av manglende samarbeid og mistillit mellom aktører og individer. Innenfor de ulike tematikkene nevnt ovenfor er derfor samarbeid mellom ulike partnere og på tvers av tematisk område en viktig del av arbeidet. Etablering av nettverk, lobbyvirksomhet og tett samarbeid mellom ulike sivilsamfunnsaktører, private aktører og offentlige myndigheter gir oss større mulighet til å skape langsiktig endring.

Les mer på Samfunnsutvikling

Mikrofinans

Banco D-Miro er Misjonsalliansens mikrofinansbank i Ecuador. Mikrofinans er et av Misjonsalliansens viktigste verktøy i arbeidet mot fattigdom og urettferdighet. Ved å gi lån til mennesker som ikke har mulighet til å få dette i en vanlig bank kan de selv skape en trygg inntekt og et bedre liv.

Les mer på www.amas.as

Kontakt Misjonsalliansen om Ecuador


Våre medarbeidere:

Lene Wennerberg
Utsending i Ecuador
E-post: lewennerberg@misionalianza.org

Lars Iver Wennerberg
Utsending i Ecuador
E-post: lawennerberg@misionalianza.org

Solveig Irene Seland
Regionleder
E-post: solveig.seland@misjonsalliansen.no

Gi en gave