Misjonsalliansen på Filippinene

Arbeidet på Filippinene startet i Manila i 1976 med støtte til utdanning og helsetilbud for barn og ungdom. I 2016 åpnet Misjonsalliansen et landkontor på Filippinene og vi jobber nå i samarbeid med lokale partnere.

Filippinene er en øystat og republikk i Stillehavet med 7641 øyer. Landet er litt mindre enn Norge og ligger i et av verdens mest ustabile område hvor det ofte kan inntreffe vulkanutbrudd, jordskjelv og tyfoner. Filippinene er et jordbruksland med en befolkning på ca. 100 millioner. Nesten halvparten av Filippinenes befolkning er under 10 år, og mange barn slutter tidlig på skolen.

Filippinene var spansk koloni fra 1521 til 1898 og ble deretter kontrollert av USA fram til 1946. Filippinene er i dag et av Asias mest vestlig-orienterte land.

Like etter andre verdenskrig var Filippinene et av de høyest utviklede landene i Asia, men har siden sakket akterut. Landet er dessuten svært utsatt for naturkatastrofer. Fattige mister gjerne både inntektsgrunnlag og alt av eventuelt oppsparte midler når en katastrofe rammer. Filippinene har hatt en jevn økonomisk vekst, men forskjellene mellom rike og fattige er fremdeles stor.

Filippinene

Areal: 300 000 km2
Hovedstad: Manila
Befolkning: ca. 100 millioner
Offisielt språk: Engelsk, Filippinsk
Statsform: Republikk
Religion: Katolikker 81 %, protestanter 3 % muslimer 5 %, andre 11 %
Misjonsalliansen har vært i landet siden 1976

Slik bygger vi trygge lokalsamfunn på Filippinene:
Misjonsalliansen prioriterer skole og utdanning, arbeid og inntekt, miljø og klimarettferdighet, inkluderende samfunn og kirkesamarbeid i landet.
Vi jobber flere steder i hovedstaden Metro Manila og i provinsene Rizal, Marinduque, Iloilo, Samar og Bicol.

Skole og utdanning
I Misjonsalliansen jobber vi for å bedre levekårene til barn og unge, for å fremme barns rettigheter og for å gi fattige barn tilgang til helsetilbud og skolegang. Flere barn og unge slutter å gå på skolen fordi de må hjelpe familien med å skaffe inntekt eller fordi reisen til skolen koster mye. Vi jobber med å øke kapasiteten og kvaliteten i utdanningen gjennom bygging av klasserom og kompetanseheving hos lærere.

Sammen med utdanningsdepartementet på Filippinene bidrar Misjonsalliansen til at lærere, barnehagelærere og ufaglærte får kurs for å heve kompetansen og øke motivasjonen. Vi bidrar også til bygging av barnehager og klasserom, nytt læringsmateriell og nødvendige utstyr. I tillegg har vi tiltak som hjelper barn og unge som har droppet ut av skolen å komme tilbake og delta i ordinær undervisning.

Arbeid og inntekt
Etablering av spare og lånegrupper er viktig for å hjelpe mennesker til å skape sine egne små bedrifter. Vi vet at tilgang til arbeid og inntekt gir bedre levevilkår og fører til at flere barn får gå på skole. Dessuten bidrar opplæring i økonomi og planlegging til økt inntekt og bedre levestandard. Familier som har inntekt er mindre avhengige av barnas bidrag til familieøkonomien.

Miljø og klimarettferdighet
Filippinene er blant de mest utsatte landene i verden for naturkatastrofer. Et betydelige antall tyfoner hvert år gir flom, skred og stormflo. Vi jobber med å gjøre fattige kystprovinser mer motstandsdyktige og rede til å håndtere kraftig vær- og naturkatastrofer. Sammen med lokale myndigheter og innbyggerne i lokalsamfunnet forsøker vi å skape strukturer som beskytter innbyggerne og ressursene deres under naturkatastrofer. Misjonsalliansen hjelper til og støtter katastrofehåndtering og risikovurdering på lokalplan og til inkludering av sårbare grupper i beredskapsplanene. Vi jobber også med kurs og treningsprogram og planting og rehabilitering av mangrovetrær langs kysten.

Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne
Rettighetene til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser blir ofte ikke oppfylt, og mange faller utenfor arbeidslivet. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal i størst mulig grad kunne delta i arbeidslivet og inkluderes i lokalsamfunnet. Å ha en funksjonsnedsettelse er ofte forbundet med skam, og hverdagen er en kamp fordi de ofte ikke blir regnet med i lokalsamfunnet. Det fins for eksempel lite tilrettelegging av skolegang for mennesker med funksjonsnedsettelser. Sammen med lokale myndigheter jobber vi for å sikre tilrettelagt skolegang og kompetanse blant barnehagepersonell og lærere. Vi jobber også med å integrere sårbare grupper som personer med funksjonsnedsettelse, gravide og eldre i de lokale beredskapsplanene som settes i verk ved naturkatastrofer.

Kirkesamarbeid
Kirkene på Filippinene har en viktig rolle i lokalsamfunnene og er derfor også viktige samarbeidspartnere. Misjonsalliansen ønsker å opprette samarbeid med flere kirker og å styrke fokus på barne- og ungdomsarbeid. Noen av prosjektene har særlig fokus på verdi- og utviklingsarbeid med familier, barn og ungdom.

Les mer under Samfunnsutvikling

Kontakt oss om Filippinene

Våre medarbeidere:

Møyfrid Fehn
Utsending til Filippinene
E-post: moyfrid.fehn@maphil.no

Arild Fehn
Utsending til Filippinene
E-post: arild.fehn@maphil.no

Solveig Irene Seland
Regionleder
E-post: solveig.seland@misjonsalliansen.no

Gi en gave